17. schůze PSP: Posuzování vlivu dopadu na životní prostředí – zákon EIA

25.9.2014

Dobrý večer. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr nám poměrně emotivně představil novelu zákona 100. Je to zjednodušeně zákon o posuzování vlivu dopadu na životní prostředí. Všichni jistě víte, jaký problém je v naší hustě obydlené zemi s výstavbou jednotlivých ať už dopravních, energetických, nebo občanských staveb. Už sama debata, která předcházela předložení návrhu novely tohoto zákona do vlády, byla velmi bouřlivá

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dobrý večer. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr nám poměrně emotivně představil novelu zákona 100. Je to zjednodušeně zákon o posuzování vlivu dopadu na životní prostředí. Všichni jistě víte, jaký problém je v naší hustě obydlené zemi s výstavbou jednotlivých ať už dopravních, energetických, nebo občanských staveb. Už sama debata, která předcházela předložení návrhu novely tohoto zákona do vlády, byla velmi bouřlivá. Názorů, které se v této oblasti objevují a které jsou mnohdy protichůdné, a není to zdaleka tak, že na jedné straně jsou ekologičtí aktivisté a na druhé straně jsou energetické a developerské lobby, je velmi mnoho. Sama exekutiva v debatách na veřejnosti představila několik variant, jak by v budoucnu tato záležitost měla být řešena. Protože jsme před obrovským evropským tlakem, jak tady říká pan ministr, dá se zřejmě předpokládat, že tato novela bude platit poměrně dlouhou dobu. Přestože nám vláda říká, že tuším do dvou let předloží komplexní novelu všech zákonů, které se na tomto podílejí, je opravdu k této novele zákona třeba přistupovat tak, že zde nastavujeme podmínky, které budou platit minimálně několik let.

Chtěl bych tady v takovém příkladu uvést, jak je rozdílný pohled na takzvanou EIA. Většina společnosti jistě chce, abychom stavěli dálnice. V okamžiku, kdy se na stavbě objeví nějaký ekologický aktivista a přiváže se někde ke stromu, tak ho celá společnost, nebo většina odsuzuje do té chvíle, než se dálnice staví na pozemku dotyčného, protože pak ten dotyčný tomu ekologickému aktivistovi nosí ještě teplou polévku a plácá ho po rameni.

Já bych připomenul některé základní parametry tohoto zákona. Uvedu tady nejpodstatnější pochybení, která nám Komise vytkla. Vytkla nám zejména nedostatečnou závaznost výstupů z procesů EIA a možné změny záměrů během navazujících povolovacích řízení. To je typicky územní a stavební řízení. Skutečnost, že jednotlivá ustanovení EIA směrnice by měla být aplikovaná nejen na proces EIA, ale i na navazující povolovací řízení, v rámci kterých je záměr definitivně schválen, což současná platná právní úprava nezajišťuje. Komise nám vytkla nedostatečnou účast veřejnosti v navazujících řízeních a současně nám vytkla nezajištění včasné a účinné soudní ochrany příslušníkům dotčené veřejnosti.

Chtěl bych tady upozornit ještě na termín a vyjádřit se k harmonogramu, který nám ministerstvo představilo. Zaznělo to tady už z úst pana ministra Brabce. To znamená, je ambice, aby tento zákon vešel v platnost k 1. lednu - začal platit k 1. lednu 2015, kdy musí být příslušné legislativní změny účinné. Harmonogram, který nám představilo ministerstvo, je velmi ambiciózní a věřím, že se nám ho podaří takhle projednat a schválit, přestože ta diskuse bude pravděpodobně velmi bouřlivá, a jak jsme viděli zejména na velice jednoduchých zákonech, nebo novelách, jako byla novela zákona o odpadech, je pravděpodobné, že tato novela bude zatížena celou řadou pozměňovacích návrhů. Termíny, o kterých se bavíme a předložilo nám je ministerstvo, tak ministerstvo má ambici projednat novelu v Poslanecké sněmovně a schválit ji v září roku 2014. Projednat novelu v Senátu a schválit v Senátu v říjnu 2014. Předložit zákon prezidentu republiky a vyhlásit ve Sbírce zákonů v listopadu 2014 a účinnost zákona by poté byla od 1. 1. 2015.

Já už se jenom krátce zmíním o tom, v jakých oblastech dochází ke změnám zákona EIA. Jedná se zejména o tyto oblasti: Je to závaznost výstupů z procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve verifikačním závazném stanovisku, zavedení konzultativní formy účasti dotčené veřejnosti v povolovacích řízeních, v účasti vybraných příslušníků dotčené veřejnosti v povolovacích řízeních a přístup veřejnosti k soudní ochraně. Je to úprava § 61, respektive zrušení § 91 stavebního zákona a rozšíření informační povinnosti úřadů rozhodujících v navazujících řízeních.

Dámy a pánové, já jsem tady v těch diskusích, které předcházely předložení zákona, zaznamenal ambice tuto novelu projednat ve výboru pro životní prostředí, tedy jako garančního výboru, ve výboru hospodářském a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám za pozornost.